3T-Treningssenter » Åpenhetsloven
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Åpenhetsloven

Innført 01.07.22

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

 

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

 

 

3T og Åpenhetsloven

3T startet arbeidet med å implementere Åpenhetsloven i god tid før 1. juli 2022. Vi har etablert egen arbeidsgruppe, og vi vil sørge for at arbeidet med Åpenhetsloven blir godt forankret i selskapets styrer.

 

3T har innarbeidet lovens krav i sitt styringssystem ved eksplisitt å ta temaet inn i våre etiske retningslinjer. Det vil si at lovens krav er blant de grunnleggende krav til all vår virksomhet og til alle våre ansatte. Samtidig er de etiske retningslinjene et dokument som følger alle våre kontrakter med samarbeidspartnere, og et ledd i å velge riktige leverandører. Følgelig blir våre etiske retningslinjer, herunder Åpenhetslovens krav, også et krav til samarbeidspartnere.

 

Loven definerer hvem som er omfattet av loven. Den er innrettet mot større virksomheter, men da vårt kontraktsregime har inkludert disse kravene, vil også eventuelle virksomheter som ikke omfattes av loven, likevel måtte være forberedt på å redegjøre for sin virksomhet dersom 3T ber om det.

 

 

Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsvurderingene skal sikre at alle selskaper som omfattes av loven har en bevisst holdning til mulige brudd på menneskerettigheter eller mangel på anstendige arbeidsforhold hos sine forretningsforbindelser. Dette omfatter leverandører, samarbeidspartnere, og andre faste forretningsforbindelser.

 

Aktsomhetsvurderingene vil følge OECD sin modell for slike vurderinger. Det vil si at vi vil gjennomføre alle de fem – og eventuelt seks – stegene som vises i denne modellen:

 

 

Kartlegging

Åpenhetsloven peker på forholdsmessighet og prioriteringer innenfor den konteksten selskapet har virksomhet.

 

 

 

 

Forankring

Åpenhetslovens krav er gjennomgått i ulike lederfora, samt er en del av vår agenda på alle ledermøter samt:

  • Styret har nedfelt retningslinjer.
  • Styrer i datterselskaper har nedfelt retningslinjer
  • Styringsdokumentet ajourført
  • Etiske retningslinjer ajourført
  • Endring i rammeavtaler varekjøp
  • Foreløpig informasjon gitt på Intranett

 

 

Slik arbeider 3T med Åpenhetsloven

Alle våre leverandørkontrakter krever at leverandør forplikter seg til å følge Åpenhetsloven. Våre prinsipper for leverandøratferd (etiske retningslinjer for våre leverandører) inngår i alle leverandøravtaler vi inngår. Her stiller vi konkrete krav til leverandør og dennes egen leverandørkjede.

 

Våre kategoriteam jobber kontinuerlig med kartlegging av vår leverandørkjede. Vi undersøker hvilke deler av leverandørkjeden vi antar det er størst risiko for eventuelle brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Kartleggingsarbeidet danner grunnlag for videre prioritering av vår innsats.

 

 

Informasjonsplikt

Ved spørsmål kan dette rettes skriftlig, og du har rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt, og for enkeltvarer eller tjenester.

 

 

 

Har du spørsmål om 3T og Åpenhetsloven kan du ta kontakt via skjemaet nedenfor:
 
 

Vi opplever tekniske problem med vårt kontaktskjema. Send oss en mail på 3t@3t.no